privatelelmiszer.hu

Mindig számíthatsz rá!

A Kerekes Kft. által üzemeltetett http://privatelelmiszer.hu/ weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységről

Miért készült ez a tájékoztató?

A Kerekes Kft. (a továbbiakban: Társaság) üzemeltetésében lévő http://privatelelmiszer.hu weboldal tartalmaz olyan funkciókat/felületeket, amelyeken keresztül az érintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben a Társaság a személyes adatait kezeli, úgy Ön érintettnek minősül.

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk az érintetteknek az adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat. 

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Ki kezeli a személyes adatait?

A http://privatelelmiszer.hu weboldalon megvalósuló adatkezelések adatkezelője a Kerekes Kft.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Címe: 4211 Ebes, Forrás utca 2.

E-mail címe: info@privatelemiszer.hu

Webcíme: http://privatelelmiszer.hu/  

Telefonszáma: +36-30-239-5507

A személyes adatok kezelésében résztvevő címzettekről az egyedi adatkezelési tájékoztatók „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak a Társaság a személyes adatok kezelése során?

A Társaság az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását. 

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Társaság felel. 

Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.  

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSNYÚJTÁSSALÖSSZEFÜGGŐ
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy amennyiben a http://privatelelmiszer.hu weboldalon kapcsolatfelvétel céljából megjelölt csatornák (telefon/e-mail/postacím) valamelyikén kapcsolatba lép velünk és ennek során általános jellegű kérdéseivel fordul hozzánk, úgy azt az Ön által megadott elérhetőségi adaton keresztül megválaszolhassuk. 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a „KAPCSOLAT” menüpont alatt megtalálható csatornákon keresztül megvalósuló kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az üzenet/megkeresés tárgyát, az időpontját, vevőkódját, valamint az üzenetben/megkeresésben megadott és személyes adatnak minősülő adatokat/információkat, továbbá attól függően, hogy a megkeresés milyen csatornán érkezik Öntől, az e-mail címét/telefonszámát/telefaxszámát kezeli. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei? 

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

  1. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi tárhelyszolgáltató tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cg. 01-09-968314

Adószám: 23495919-2-41

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Postai levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email: info@mhosting.hu

Telefon: + 36 1 700 23 23 

Honlap: www.mhosting.hu

  1. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463) 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSSAL, DIREKTMARKETING ESZKÖZÖKKEL ÖSSZEFÜGGŐ
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Honlapunkon lehetősége van a Privát Élelmiszer lánc hírlevelére feliratkozni. Ha hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, személyes adatait felhasználjuk, hogy tájékoztatást küldjünk termékekeinkről, akcióinkról, ajánlatainkról, nyereményjátékokról. A megadott adatokat a Kerekes Kft. hírlevél-küldés céljából kezeli. Üzleteink árukínálatának az Ön igényei szerinti kialakítása, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztése érdekében fontos számunkra az Önnel folytatott aktív kommunikáció, fogyasztói igényeinek felmérése, véleményének kikérése, fogyasztói elégedettségének mérése. A direkt marketing célja a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, a Privát Élelmiszer üzletlánc és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing, az Érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése elektronikus és hagyományos postai úton és piackutatás.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a direkt marketinggel és a hírlevéllel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az e-mail címét, irányítószámát, esetlegesen vevőkódját kezeli. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei? 

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

A KEREKES KFT. ÁLTAL MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ ÁLLÁSHELYEKRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Társaság által meghirdetett álláshelyre beérkező önéletrajzoknak és kapcsolódó dokumentumoknak a nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, továbbá a jelöltekkel való kapcsolatlétesítés. 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az álláspályázatok kezelése során a Társaság az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), továbbá attól függően, hogy az alábbi személyes adatok közül melyeket adja meg a jelentkezése során a képmását, lakcímét (lakóhely/tartózkodási hely), kapcsolattartásra vonatkozó adatait (postai értesítési címét -címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely, telefonszám, e-mail cím), iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatait, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatait, nyelvismerettel kapcsolatos személyes adatait, számítástechnikai ismereteivel összefüggő személyes adatait, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatait, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatait, valamint a referencialevélben/kísérőlevélben/önéletrajzban szereplő egyéb, személyes adatnak minősülő adatait, erkölcsi feddhetetlenségére vonatkozó személyes adatait (a hatósági erkölcsi bizonyítványban foglalt személyes adatok), a pályázati anyaga kiállításának keltezését, a pályázata benyújtásának időpontját, továbbá az Ön aláírását, mint személyes adatokat kezeli. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaságnak a pályázatok értékelésében és adminisztrációjában munkakörükből eredően részt vevő alkalmazottai férhetnek hozzá. Az elektronikus úton beérkező pályázatokhoz a Társaság tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó is hozzáférhet. 

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A Társaság az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az elutasító döntéssel érintett jelentkezők személyes adatait a döntésről szóló értesítésig, a nyertes jelölt esetében a munkaviszony létesítése időpontjáig kezeli. 

A KEREKES KFT. ÁLTAL FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓK NEVÉNEK, BEOSZTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Kerekes Kft. és a Privát Élelmiszer üzletlánc iránt érdeklődő partnerek számára kapcsolattartás céljából a dolgozók bemutatása.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Társaság az érintett foglalkoztatott dolgozók nevét, beosztását, telefonszámukat, képmásukat, valamint a képmás alapján az érintettről levonható következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei? 

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag a Társaság azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhely-szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a közzétett névnek és beosztásnak, valamint elérhetőségnek a honlapról történő eltávolítása időpontjáig tart.

A REGISZTRÁLT PARTNEREK HONLAPRA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Kerekes Kft. és a Privát Élelmiszer üzletlánc regisztrált ügyfelei, vásárlói, partnerei számára az online bejelentkezés biztosítása, valamint csak az arra jogosultak férhessenek hozzá bizonyos információkhoz.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során a Társaság az Ön által megadott felhasználói nevet, jelszót, e-mail címet és a kapcsolódó IP címet, mint személyes adatokat kezeli. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei? 

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaság ügyvezetője, és kizárólag az adatok kezelésével megbízott munkatárs, az adatfeldolgozóként eljáró tárhely-szolgáltató férhetnek hozzá. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhely-szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a felhasználói profil törléséig, a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati

A http://privatelelmiszer.hu/ HONLAP COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

A http://privatelelmiszer.hu/honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. 

Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. 

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. 

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A http://privatelelmiszer.hu WEBOLDALON HASZNÁLT TECHNOLÓGIÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÉJÉKOZTATÓ

A Facebook oldal látogatása

Facebook oldalunkhoz az SAP felhő-megoldását használjuk. Ez a megoldás elérhető Applikáció Programozási Interfészeket (AIP-ek) hív fel a Facebook-ra, melyek valószínűsíthetően tartalmaznak az Ön Facebook profiljára vonatkozó olyan információkat, melyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tett, például, de nem kizárólagosan az Ön vezeték- és utónevét, a nemzetiségét, országát, lakóhelyét, valamint egy linket az Ön profiljához és a profilképéhez. 

Az értesítések, ide értve a like-okat és a különféle tartalmakat, melyeket Ön a Facebook oldalán posztol, vagy egyéb módon hozzáad, cégünk, vagy megbízottja által jogos üzleti érdekünk érvényesítése céljából tárolásra kerülhet. 

Az általunk ilyen módon gyűjtött adatok törlését Ön az info@privatelekmiszer.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton a 4211 Ebes, Forrás utca 2. szám alatti székhelyünkre az informatika osztály részére címzett levélben kérheti.

Érvényes: 2018. május 25. napjától 

Kerekes Kft. vezetősége