privatelelmiszer.hu

Mindig számíthatsz rá!

PRIVÁT KÁRTYA program adatkezelési tájékoztató

Vásárlóink magánszférája és annak védelem különösen fontos számunkra, ezért az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) és Adatvédelmi, valamint adatbiztonsági szabályzatunkkal összhangban az alábbiak szerint kezeljük és dolgozzuk fel a Privát Kártya programban történő regisztráció es részvétel során megadott személyes adatait.

Az Ön adatait kizárólag a jelen szabályzatban írt módon bocsátjuk harmadik személyek rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési szabályzatunkat a jogszabályi környezet és a Privát Kártya program változásainak megfelelően módosítjuk és aktualizáljuk, melyről Önt minden esetben értesítjük.

A Kerekes Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A kártyabirtokos az email címének megadásával felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott email címhez kizárólag ő fér hozzá.

I. Adatkezelő

Neve: Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4211 Ebes, Forrás utca 2.
Honlap: www.privatelelmiszer.hu
E-mail: info@privatelelmiszer.hu

A Kerekes Kft., mint adatkezelő felelős a személyes adatok feldolgozásáért és védelméért.

II. Adatkezelés célja. Miért gyűjtünk személyes adatokat?

Az adatkezelés célja, hogy a Privát kiskereskedelmi bolthálózat vásáróli számára a Privát Kártya programmal minél magasabb vásárlói élményt és kiszolgálást, továbbá kedvezményeket biztosítson az aktuális kereskedelmi trendeknek megfelelően.

III. A kezelt adatok köre. Milyen adatok gyűjtünk és tárolunk?

Azokat az adatokat gyűjtjük és tároljuk, amelyeket Ön a regisztrációja során megadott (név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum).

Az üzletben történő vásárlás során a Privát Kártya pénztárnál történő használatával rögzítjük a felkeresett üzletet, a vásárolt termék fajtáját, mennyiségét, árát, az igénybe vett kedvezményeket vagy kuponokat, a nyugta végösszegét és a dátumot.

A mobil applikáció használata során, a készülék geolokációs funkciójának engedélyezésével láthatóvá válik az Önhöz legközelebbi Privát üzlet, azonban a helymeghatározással kapcsolatban adatgyűjtés, tárolást vagy kezelést nem végzünk. A térképszolgáltatás funkciónak használatához az internetkommunikáció keretében szükséges IP címének a feldolgozása, azonban az erre vonatkozó adatkezelésre nincs befolyásunk.

A személyes adatok különleges vagy érzékeny kategóriára vonatkozóan adatgyűjtést nem végzünk.

IV. Az adatkezelés jogalapja. Milyen célokra használjuk fel a személyes adatokat?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön -regisztráció során megadott- személyes adatait (név, cím, telefonszám, email cím) a kártyabirtokosi szerződés megkötése és teljesítése, valamint az ezzel összefüggő kapcsolattartás érdekében kezeljük és tároljuk.

Amennyiben Ön önkéntes hozzájárulását adta ahhoz, hogy hírlevél szolgáltatásunk keretében értesítsük aktuális ajánlatainkról, játékainkról, híreinkről, úgy email címét önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük. Más szolgáltatók és harmadik személyek részére email cím adatbázisunkat nem adjuk tovább.

Regisztrációja során megadott születési idejét jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Egyészt a Privát Kártya programban való részvétel feltétele a betöltött 18. életév, másrészt a gyermekkorúak és fiatalkorúak védelme érdekében bizonyos termékek reklámozására életkorhatárok vonatkoznak (pl. alkohol tartalmú ital reklámok).

A Privát Kártya mindenkori használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vásárlásairól és ezzel összefüggésben a vásárlási szokásairól adatokat gyűjtsünk és dolgozzuk fel a kártyahasználat ösztönzése, a márka hűség növelése és a célirányosabb tájékoztatás érdekében. A kártyabirtokosi magatartás elemzése és az adatok gyűjtése anonimizált formában történik és erre vonatkozó külön megállapodás alapján azt Partnereink részére átadjuk.

V. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz? Adatfeldolgozó(k) igénybevétele

Az Ön személyes adataihoz a Kerekes Kft., mint adatkezelő azon munkavállalói férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva jogosultak a Privát Kártya program dokumentumaihoz és adatbázisaihoz hozzáférni, azokat kezelni és feldolgozni.

A Kerekes Kft. a Privát Kártya program működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akik szintén hozzáférhetnek személyes adataihoz:

Cégnév: Netlient Kft.
A cég teljes neve: Netlient Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2600 Vác, Háló köz 3.
Ügyvezető: Szilágyi András
E-mail: info@ugyfelkartya.hu
Web: https://ugyfelkartya.hu
Telefon: +36 20 996 1905
Cégjegyzékszám: 13-09-165574

Más tagállamokba vagy harmadik országokba adatokat nem továbbítunk, valamint személyes adatokat – kivéve az anonimizált vásárlási adatokat – Partnereink részére nem adunk át, email cím adatbázisunkat sem ingyenes, sem ellenérték fejében nem adjuk át.

VI. Meddig tart a személyes adatok kezelése? Adatok törlésére előirányzott határidők.

Az Ön személyes adatait csak addig kezeljük, míg Ön a Privát Kártya programban részt vesz, illetőleg amíg Adatkezelő a Privát Kártya programot működteti. A Privát Kártya programból való kilépést (vagy elállást) követően 30 napon belül töröljük az Ön személyes adatait, úgyszintén abban az esetben is, ha Adatkezelő a Privát Kártya program megszüntetése mellett dönt. Korábbi vásárlásaiból származó adatokat kizárólag anonimizált formában tároljuk tovább és használjuk fel.

VII. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

A Privát Kártya tulajdonos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, valamint tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az Adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.

A Privát Kártya tulajdonos bármikor jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól. Adatkezelő a tájékoztatást az írásbeli kérelem kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül köteles teljesíteni.

Adatkezelő a Privát Kártya tulajdonos írásbeli (postai vagy elektronikus úton megküldött) kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő az írásbeli kérelem kézhez vételétől számított 30 napon belül írásban (postai vagy elektronikus úton) adja meg a kért tájékoztatást.

A Privát Kártya tulajdonos személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő az írásbeli kérelem kézhez vételétől számított 30 napon belül írásban (postai vagy elektronikus úton) adja meg.

A Privát Kártya tulajdonos írásban (postai vagy elektronikus úton) kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

A Privát Kártya tulajdonos jogosult arra, hogy indokolt írásbeli (postai vagy elektronikus úton megküldött) kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot.

Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
– a Privát Kártya tulajdonos visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a Privát Kártya tulajdonos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A Privát Kártya tulajdonos nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés
– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Privát Kártya tulajdonos kérheti továbbá adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Privát Kártya tulajdonos ezt írásban kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Privát Kártya tulajdonos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Privát Kártya tulajdonost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Privát Kártya tulajdonos jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Privát Kártya tulajdonos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Privát Kártya tulajdonos jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

– a Privát Kártya tulajdonos vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és a Privát Kártya tulajdonos ellenzi az adatok törlését;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Privát Kártya tulajdonos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– a Privát Kártya tulajdonos tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak a Privát Kártya tulajdonos hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

Privát Kártya tulajdonos abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

VIII. Adatbiztonság. Hogyan védjük a személyes adatait?

Adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen védi az adatokat. Ennek keretében Adatkezelő az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, továbbá tűzfalakkal és antivírus programokkal is védi. Az Adatkezelőhöz papír alapon beérkező regisztrációs űrlapokat erre a célra szolgáló, elkülönített, fizikai védelemmel is ellátott irattárban tárolja és kezeli.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a marketing@privatelelmiszer.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő egyéb nyilvánosan is elérhető elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az adatvédelmi szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

IX. Hova fordulhat jogsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ebes, 2023. június